Page 7 - CAT Magazine
P. 7

cat event / 7
       ปั่นล้อ For Earth
       ส�ำนักงำนบริกำรลูกค้ำ CAT เขตตะวันออก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปั่นล้อ For Earth
       ปีที่ 3 ‘ปั่นคืนผืนป่ำ ปลูกต้นกล้ำ สู่ผืนดิน’ ที่หน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมกันจัดขึ้น
       เพื่อสร้ำงค่ำนิยมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
       ขี่จักรยำนระยะทำง 30 กิโลเมตร และร่วมกันปลูกต้นกล้ำเพิ่มผืนป่ำให้มำกขึ้น
       ณ สวนป่ำสิริเจริญวรรษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

       พี่หมอช่วยน้องหมอ
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
       และสังคม และ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
       สำธำรณสุข พร้อมคณะผู้บริหำรทั้งสองกระทรวงลงพื้นที่ตรวจสอบ
       ควำมพร้อมในกำรติดตั้งโครงข่ำย GIN น�ำร่องในโครงกำร Tele-Medicine
       พัฒนำกำรตรวจรักษำทำงไกลในโรงพยำบำลพื้นที่ทุรกันดำร “พี่หมอ
       ช่วยน้องหมอ” ระหว่ำงโรงพยำบำลแม่สอดและโรงพยำบำลอุ้มผำง จ.ตำก
       โดย พันเอก สรรชัย หุวะนันทน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ CAT ร่วมลงพื้นที่ด้วย
       ในฐำนะหน่วยงำนผู้ให้บริกำรเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลในโครงกำร                                                    CAT MAGAZINE
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12