Page 12 - CAT Magazine
P. 12

12 / CAT SOCIETY

    CAT ร่วมกับ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ พัฒนาหลักสูตร       สปท.เยี่ยมชมศูนย์ SOC
    รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ
    ราชูปถัมภ์ และ คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน  CAT ให้การต้อนรับคณะท�างานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
    การตลาดและการขาย CAT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง  เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    เครือข่ายพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและ ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center ณ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี
    สภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

    ระบบโทรคมนาคมครบวงจรกับ The Paseo Park         อบรมผู้พิการ
    คุณวิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้  คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและ
    จ�ากัด และคุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้า  การขาย CAT เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “การให้บริการ Contact Center
    ภาครัฐ CAT ลงนามร่วมมือการให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรภายใน เบื้องต้น” ให้กับผู้พิการจ�านวน 14 คน ตามโครงการฝึกทักษะเทคนิคการพูด
    โครงการ เดอะพาซิโอ พาร์ค ณ ส�านักงานใหญ่ โครงการ เดอะพาซิโอ พาร์ค  ทางโทรศัพท์เพื่อส่งเสริมการจ้างคนพิการตามแนวทางใหม่ที่ CAT และสมาคม
    ถ.กาญจนาภิเษก                     ไทยแลนด์อนิเมชั่นแอนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องบรรยายสรุป
                                NCC อาคาร 3 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

    ครบรอบ 65 ปีสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์         CAT วางโครงข่ายระบบสื่อสารภายในหมู่บ้านสิริมงคล 6
    คุณโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CAT ร่วมแสดง คุณชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อ�านวยการส�านักงานบริการลูกค้า CAT
    ความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เขตตะวันออกเฉียงเหนือ และคุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ รองประธาน
    เนื่องในโอกาสครบรอบ ’65 ปี อสมท คู่สังคมไทย รับใช้ประชาชน’ โดยมี  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สิริมงคล พร๊อพเพอตี้ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการให้
    คุณเขมทัตต์ พลเดช ผู้อานวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) เป็น  บริการวางโครงข่ายระบบสื่อสารภายในโครงการหมู่บ้านสิริมงคล 6 ต.แจระแม
    ผู้รับมอบ ณ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย
                                ใยแก้วน�าแสงแก่ลูกค้าในโครงการ
    CAT MAGAZINE
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17