Page 15 - CAT Magazine
P. 15

CAT NEWS / 15


                      CAT ผนึกจุฬาฯ พัฒนา IoT

               สร้าง Smart City ต้นแบบแห่งแรกในกรุงเทพฯ

          Smart City เป็นอีกเป้าหมายส�าคัญของรัฐบาลเพื่อก้าวสู่  CAT ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในด้านการสื่อสาร
          ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศใน  โทรคมนาคมของประเทศมาอย่างยาวนาน จึงน�าระบบเครือข่ายการสื่อสาร
          หลากหลายด้าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาตรฐานโลกอย่าง LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) ซึ่งมีความ
     และ CAT จึงได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบ สามารถในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT เข้าด้วยกันมาใช้เป็นแพลตฟอร์มกลาง
     โครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยน�าศักยภาพของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และผู้ใช้งานในระดับต่างๆ เนื่องจาก
     ที่มีอยู่มาร่วมกันพัฒนา IoT (Internet of Things) เพื่อสนับสนุนการสร้าง  เป็นระบบที่ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดแบตเตอรี่ และใช้แบนด์วิดท์ต�่า
     Smart City ต้นแบบแห่งแรกของกรุงเทพฯ ให้เกิดขึ้นบนพื้นที่ทั้งหมดของ
     จุฬาฯ ทั้งภายมหาวิทยาลัยและบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วยมุ่งหวังที่จะน�าไป ผลที่ตามมาจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ก็คือความสามารถในการติดตาม
     ขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ของประเทศ            จัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อน�ามาประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน�าไป
                                 พัฒนาการใช้งานเพื่อบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ให้เกิดมีประสิทธิภาพและ
     ความพร้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือนวัตกรรมและแอปพลิเคชัน  รวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอาจารย์
     ด้าน IoT ที่มีอยู่มากมายจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นโดยคณาจารย์และ และนิสิตของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ
     นิสิตในภาคส่วนต่างๆ เช่น การติดตาม ตรวจสอบและเก็บข้อมูลสภาพอากาศ  เพิ่มขึ้นด้วย
     การจราจร การติดตามบุคคล การจัดการขยะ ฯลฯ
                                 การน�าจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานมาร่วมกันเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าว
     ทว่าผลงานเหล่าอันมีค่าเหล่านั้นสร้างขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มที่มีความ  ส�าคัญแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทย
     แตกต่างกัน ท�าให้ไม่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้อย่างเป็นระบบและ
     น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ผลก็คือมีข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่ในการ
     ใช้งานที่ไม่ครอบคลุม                          รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                          และคุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT
                          ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
                          ณ ห้องประชุม i-Think คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                    CAT MAGAZINE
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20