Page 10 - CAT Magazine
P. 10

10 / CAT SOCIETY

    เยี่ยมชมพื้นที่ Digital Park Thailand         ร่วมมือให้บริการ IGET POS
    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและ
    และคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ Digital Park Thailand และรับฟัง การขาย CAT ร่วมลงนามกับคุณส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล กรรมการผู้จัดการ และ
    บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของการด�าเนินโครงการฯ โดยมี  คุณอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทิเกรทเต็ด
    พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT พร้อมด้วยคณะ  ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จ�ากัด เพื่อร่วมมือในการให้บริการระบบ IGET POS ณ ห้อง
    ผู้บริหารให้การต้อนรับและน�าชมพื้นที่โครงการฯ ณ ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา  ประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า CAT เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    AIT น� Nepal Telecom ดูงาน CAT             เปิดตัว SHOW DC
    สถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) น�าคณะเจ้าหน้าที่จาก Nepal  คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและ
    Telecom ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการของ CAT โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์  การขาย CAT ร่วมแสดงความยินดีกับคุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ CAT ให้การต้อนรับและ บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จ�ากัด ในโอกาสเปิดศูนย์การค้าโชว์ ดีซี อย่างเป็นทางการ
    บรรยายสรุป ณ CAT ส�านักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ณ บริเวณลานเอเทรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโชว์ ดีซี โดย CAT เป็นผู้วางระบบ
                                สื่อสารครบวงจรให้ภายในศูนย์การค้าโชว์ ดีซี

    อบรมและดูงานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล         สถาปนาส�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 17 ปี
    คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ  คุณพีรศักดิ์ อรุณสกุล ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน CAT ร่วมแสดง
    CAT เป็นประธานในการจัดอบรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  ความยินดีกับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน
    ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ในหัวข้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน
    ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ นโยบาย IT กับกรมการจัดหางาน, Thailand 4.0  ผู้ตรวจการแผ่นดินครบรอบ 17 ปี ณ ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคาร
    กับ Smart DOE, การบริหารความต่อเนื่องการด�าเนินงานเครือข่ายสื่อสาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
    ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตปี 2560 กับ IPv6 และศึกษาดูงาน Network Operation
    Center ณ CAT Tower บางรัก

    CAT MAGAZINE
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15