Page 9 - CAT Magazine
P. 9

cat event / 9

                                   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน

                                   พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ CAT
                                   ส่งมอบโครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกำส
                                   และปรับปรุงอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ IT พร้อมจัดอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
                                   ให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองงูเหลือม ต.บำงพลวง อ.บ้ำนสร้ำง
                                   จ.ปรำจีนบุรี โดยมีพลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี
                                   เป็นประธำนในพิธี ในโอกำสนี้คุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
                                   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณสุริยะ
                                   อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี คณะอำจำรย์และ
                                   นักเรียนร่วมให้กำรต้อนรับ

       Golf Friendly 2017
       ฝ่ำยขำยลูกค้ำเอกชน CAT จัดกิจกรรม Golf Friendly 2017 ชวนลูกค้ำ
       ภำคเอกชนร่วมก๊วนโชว์วงสวิงกันอย่ำงเต็มที่กับผู้บริหำร CAT
       ในสนำมกอล์ฟหรูมีระดับที่ออกแบบโดย Jack Nicklaus
       นักออกแบบสนำมกอล์ฟชื่อดัง ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์
       สปำ จ.เพชรบุรี
                                                    CAT MAGAZINE
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14