Page 3 - CAT Magazine
P. 3

เมื่ออนาคต

      ไล่ล่าคุณ


          ความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งเทคโนโลยีที่ผ่านมา ท�าให้เรา
          หวนนึกถึงหนังสือในอดีตอย่าง As The Future Catches
          You โดย Juan Enriquez ที่มีการน�ามาตีพิมพ์ในฉบับ
      ภาษาไทยว่า “เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ” ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อกว่า 10 ปี
      ที่ผ่านมา เนื้อหาในหนังสือเขียนถึงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความ
      เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางธุรกิจและการใช้ชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในนั้น
      ก็คือ Digital Technology ที่เราก�าลังเผชิญอยู่นั่นเอง


     EDITOR’S                              เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้

                                       เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย
                                       โลกขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว หลายคน
                TALK                     และหลายองค์กรคงไม่สามารถหยุดนิ่ง
                                       อยู่กับที่หรือใช้ชีวิตแบบ Slow Life
                                       ได้มากนักตามในภาวการณ์แข่งขัน
                                       ในปัจจุบัน                   การหยุดนิ่งก็เท่ากับรอวันดับสูญ แต่ถ้าหากเราตื่นตัว ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี
                   ที่เกิดขึ้น แทนที่จะเป็นผู้ถูกล่าด้วยเทคโนโลยี คุณอาจจะกลายเป็นพรานฝีมือฉกาจที่ไล่ล่า
                   น�าเอาเทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดประโยชน์ได้


                   ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี Blockchain ที่เราพูดถึงในนิตยสาร CAT MAGAZINE ฉบับนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
                   ที่ก�าลังได้รับความสนใจ โดยถูกมองว่าจะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเปลี่ยนโลก เพราะสามารถ
                   ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย


                   แต่หลายอุตสาหกรรมยังไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร จะน�าไปใช้ได้อย่างไร และต้อง
                   เตรียมตัวอย่างไร เราจึงหวังว่าเนื้อหาที่น�าเสนอน่าจะช่วยจุดประกายความคิดให้พอมองเห็นว่า
                   Blockchain จะสร้างประโยชน์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคนไทยได้อย่างไรบ้าง
                   มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกันค่ะ

                                            โชติกา ไพจ์ศรี
                                            บรรณาธิการบริหาร
   1   2   3   4   5   6   7   8