Page 8 - CAT Magazine
P. 8

8  CAT EVENT      CAT ร่วมสนับสนุน
      โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของ กคช.
      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
      โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดงที่การเคหะแห่งชาติจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับ
      ผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ
      ผู้จัดการใหญ่ CAT เข้าร่วม โดย CAT พร้อมให้บริการติดต่อสื่อสาร
      โทรคมนาคมต่างๆ อาทิ ระบบเครือข่ายไร้สาย อินเทอร์เน็ต IoT ฯลฯ
      เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างบูรณาการและพร้อมรองรับสังคม
      ผู้สูงอายุในอนาคต ณ อาคารพักอาศัยแปลง G ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
      กรุงเทพฯ
                                      CAT น�าระบบสื่อสารร่วมช่วย
                                      ค้นหาผู้ประสบภัยในเชียงราย

                                      ส�านักงานบริการลูกค้า CAT ในจังหวัดเชียงราย
                                      ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ
                                      ในการค้นหานักฟุตบอลและโค้ชจ�านวน 13 คน
                                      ที่ติดอยู่ในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย
                                      โดยได้ด�าเนินการวางสายเคเบิลเข้าไปภายในถ�้า
                                      เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
                                      ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในและนอกถ�้า
                                      จนภารกิจส�าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือ
                                      ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน


    CAT MAGAZINE / July-September 2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13