Page 7 - CAT Magazine
P. 7

CAT EVENT   7
                              เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
                              ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
                              คุณขจิต จิตรสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร CAT
                              น�าคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้ IT
                              พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
                              วางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสร้างสนามฟุตซอลใหม่ ตลอดจน
                              ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
                              อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาให้เหมาะสม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
                              และบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
                              ต�าบลบางพลวง อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
        ตรังเตรียมพร้อมก้าวสู่
        Smart Province 2020
        ส�านักงานบริการลูกค้า CAT เขตใต้ร่วมท�า
        Workshop ในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังเข้าสู่
        Smart Province 2020 โดยน�าเสนอนวัตกรรม
        ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท�างาน 12 ด้าน
        อาทิ การเกษตร การผลิตและการแปรรูป การค้า
        ส่งค้าปลีก การเงินการธนาคาร การแพทย์
        การศึกษา ฯลฯ ให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
        และเอกชนในจังหวัดตรังได้รับรู้เพื่อน�ามาเป็น
        เครื่องมือในพัฒนาการด�าเนินงานและยกระดับ
        คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
        เหมาะสม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง                                          July-September 2018 / CAT MAGAZINE
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12