Page 6 - CAT Magazine
P. 6

6  CAT EVENT                                    Digital Thailand
                                    Big Bang Regional 2018

                                    CAT ร่วมลงนามในพิธีประกาศความร่วมมือบันทึกข้อตกลง
                                    Khon Kaen e-Market Place พร้อมน�าเสนอต้นแบบ
                                    การท�า IoT Smart CSR ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาของ
                                    ชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจาก
                                    พระราชด�าริ อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา ในงานสัมมนา
                                    และนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang
                                    2018 ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกดิจิทัลไปสู่ภูมิภาคทั่วไทย โดยมี
                                    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
                                    เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน ณ คอนเวนชั่น
                                    ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น

      ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน
      การใช้ประโยชน์ Big Data”

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
      เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม
      เชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูล
      ขนาดใหญ่ (Big Data)” ครั้งที่ 2 ที่กระทรวงดิจิทัล
      เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น
      จากหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่จาก 20 กระทรวง
      โดยมีพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
      CAT ให้การต้อนรับ ณ CAT ส�านักงานใหญ่
      ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


    CAT MAGAZINE / July-September 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11