Page 6 - CAT Magazine
P. 6

6 / cat event      ร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
      CAT ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริจาคเงินในโครงการ “ประชารัฐ
      ร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” นอกจากนี้ยังได้น�า “ถุงน�้าใจ” ที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมสิ่งของจ�าเป็น
      และน�้าดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราชและพัทลุง ตลอดจน
      จัดรถบรรทุกและรถโฟร์วีลวิ่งให้บริการ ร่วมช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
      นครศรีธรรมราชอีกด้วย


    CAT MAGAZINE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11