Page 3 - CAT Magazine
P. 3

การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม            ค�ำคุ้นหูที่มีกำรพูดถึงบ่อยครั้งเมื่อเรำก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลหรือกำรเกิด
            Digital Transformation จนท�ำให้หลำยคนคิดว่ำค�ำๆ นี้เพิ่งมีกำรพูดถึง
            ในช่วงระยะเวลำไม่กี่ปีมำนี้ แต่ควำมจริงแล้ว Disruption นั้นเป็นค�ำที่มี
        กำรกล่ำวถึงมำหลำยยุคหลำยสมัย ซึ่งสำมำรถย้อนไปถึงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมโดยกำรน�ำ
        เครื่องจักรและเทคโนโลยีมำใช้แทนแรงงำนคนได้เลยทีเดียว      EDITOR’S


                               TALK                  หำกกล่ำวถึงควำมหมำยของค�ำว่ำ Disruption ในมุมมองของธุรกิจหรืออุตสำหกรรมจะหมำยถึง
                  กำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมธุรกิจอุตสำหกรรม หรือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปโดยสิ้นเชิง
                  ตัวอย่ำงเช่น กำรที่ “สตีฟ จ๊อบ” เปลี่ยนโฉมหน้ำของตลำดสมำร์ตโฟนและแท็บเล็ตทั้งที่ในยุคนั้น
                  ก็มีอุปกรณ์อื่นๆ ครองตลำดอยู่แล้ว โลกโซเชียลมีเดียเข้ำมำเปลี่ยนแปลงวงกำรสื่อสำรมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์
                  โทรทัศน์ และรถยนต์ไฟฟ้ำที่ก�ำลังจะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสำหกรรมยำนยนต์ หรือแม้กระทั้ง
                  เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำน Line และแอปพลิเคชันกำรสื่อสำรอื่นๆ ที่เข้ำมำเปลี่ยนธุรกิจกำรสื่อสำร
                  โทรคมนำคม เป็นต้น

                  หำกเรำก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ก็จะสำมำรถเก็บเกี่ยวประโยชน์ของเทคโนโลยีมำสร้ำงเป็น
                  นวัตกรรมใหม่ที่สร้ำงมูลค่ำและโอกำสให้กับธุรกิจได้อย่ำงมำกมำย แต่ในทำงกลับกันหำกเรำปรับตัว
                  หรือเปลี่ยนแปลงช้ำ ธุรกิจของเรำก็อำจต้องถดถอยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งล้มหำยตำยจำกตลำดไป
                  ในที่สุด


                  เหมือนดั่งค�ำที่หลำยคนพูดกันว่ำ นี่ไม่ใช่ยุค “ปลาใหญ่” กิน “ปลาเล็ก” อีกต่อไป แต่เป็นยุคของ
                  “ปลาเร็ว” ล้ม “ปลาใหญ่” ต่ำงหำก


                                            โชติกา ไพจ์ศรี
                                            บรรณาธิการบริหาร
   1   2   3   4   5   6   7   8