Page 9 - CAT Magazine
P. 9

cat event / 9                                          @เพชรบูรณ์กับ CAT
                                          ส�านักงานบริการลูกค้า CAT เขตตะวันตก
                                          จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับลูกค้ารายใหญ่
                                          กลุ่มบริการอินเทอร์เน็ตและกลุ่มบริการ
                                          สื่อสารข้อมูลในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี
                                          และนครปฐม พร้อมน�าชมแหล่งท่องเที่ยวใน
                                          จังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ เขาค้อ ภูหินร่องกล้า
                                          ภูทับเบิก วัดพระธาตุ ผาซ่อนแก้ว       ขอบคุณลูกค้าเขตตะวันออก
       ส�านักงานบริการลูกค้า CAT เขตตะวันออกจัดกิจกรรมน�าลูกค้ารายใหญ่
       ในพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญในจังหวัดกระบี่และตรัง อาทิ
       ถ�้าพระนาง ทะเลแหวก สุสานหอย ถ�้ามรกต ฯลฯ เพื่อขอบคุณ
       ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของ CAT

                                                    CAT MAGAZINE
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14