Page 7 - CAT Magazine
P. 7

CAT EVENT   7                                      my 4G บุญนิยม

                                      ทีมขายศรีอุบลธร CAT ออกบูธให้บริการเลขหมาย
                                      มากกว่า 3 ล้าน ในงานปลุกเสกประจ�าปี 2561 จ�าหน่าย
                                      sim my และบัตรเติมเงิน ในงานได้รับการตอบรับจาก
                                      ญาติธรรมอย่างคับคั่ง และร่วมบอกต่อกับชุมชนอโศก
                                      ทั่วประเทศ และขอขอบคุุณพระอาจารย์สมณะได้ให้
                                      ความเมตตาเลือกใช้ CAT เป็น “my4G บุญนิยม” ของชาติ
                                      ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด
                                      อุบลราชธานี

        CAT ขอบคุณลูกค้า
        คุณสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการ
        ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ CAT จัด
        กิจกรรมขอบคุณลูกค้าเชิงสันทนาการให้แก่
        กลุ่มลูกค้าเอกชน พร้อมแนะน�าบริการ
        Cloud, IT Security, Internet Gateway
        และพาชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง
        Pacific Rim 2 : Uprising ณ โรงภาพยนตร์
        ดิเอ็มควอเทียร์                                             April-June 2018 / CAT MAGAZINE
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12