Page 12 - CAT Magazine
P. 12

12  CAT SOCIETY


                                    CAT ร่วมงานเปิดศูนย์นวัตกรรม
                                    ด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย
                                    ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
                                    และบริการ CAT ร่วมงานเปิดศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย
                                    และบริหารงานขาย (NHA INNOVATION CENTER) การเคหะ
                                    แห่งชาติ (กคช.) โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
                                    ของมนุษย์ เป็นประธาน ณ ศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและ
                                    บริหารงานขาย เขตดินแดง กรุงเทพฯ
                                    Isaan Moving @ CAT นครพนม
                                    คุณชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อ�านวยการส�านักงานบริการลูกค้า
                                    CAT เขตตะวันออกเฉียงเหนือ นายแพทย์ ยุทธชัย ตริสกุล
                                    ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนครพนม ลงนามความร่วมมือ
                                    ในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมโรงพยาบาลนครพนม
                                    เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
                                    แห่งอนุภาคอินโดจีน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพนม
    CAT และ กฟผ.
    ร่วมบูรณาการด้านดิจิทัลและพลังงาน
    พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT
    และคุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
    ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การบูรณาการ
    ด้านดิจิทัลและพลังงานระหว่าง CAT และ กฟผ. ซึ่งถือเป็น
    กรอบแนวทางในการเสริมสร้างโอกาสและความร่วมมือทาง
    ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพร่วมกันในอนาคต
    โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการด�าเนินธุรกิจด้านพลังงาน
    เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุน
    นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการพัฒนา
    อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพด้านการ
    แข่งขันของประเทศไทย    ครบรอบ 28 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด
    คุณโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
    องค์กร CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค
    สมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ฯ ให้กับ
    ตัวแทนผู้บริหารในเครือหนังสือพิมพ์ มติชน-ข่าวสด เนื่องใน
    โอกาสหนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวสู่ปีที่ 28 ณ ส�านักพิมพ์ข่าวสด
    ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ    CAT MAGAZINE / April-June 2018
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17