Page 9 - CAT Magazine
P. 9

cat event / 9

       รัก ณ เชียงใหม่

       CAT voice น�าทีมโดยคุณสมพงษ์ อัศวบุญมี ขอบคุณลูกค้าคนส�าคัญในทริป
       “รัก ณ เชียงใหม่” เที่ยวชมผาช่อ แกรนด์ แคนยอน เมืองไทย ณ อุทยานแห่ง
       ชาติแม่วาง สร้างสัมพันธ์ลูกค้า CAT voice ที่แน่นแฟ้นด้วยกิจกรรมยามเย็นที่สร้าง
       ความประทับใจ และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการเพนท์ร่มสไตล์ล้านนา

                        สานสัมพันธ์ลูกค้าประจำ ปี
                        ส�านักงานบริการลูกค้า CAT เขตตะวันออก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่
                        ประจ�าปี 2560 ล่องเรือยอร์ชไปเกาะครามใหญ่ ด�าน�้าดูปะการัง ตกปลา เล่นน�้าทะเล เล่นเจ็ทสกี
                        พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และดินเนอร์หรูบนเรือยอร์ช ณ ท่าเรือโอเชี่ยนมารีน่า
                        จังหวัดชลบุรี ชมสวนสวยที่สวนนงนุช พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดง
                        ของช้าง ณ สวนนงนุช อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

                                                    CAT MAGAZINE
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14