Page 10 - CAT Magazine
P. 10

10 / CAT SOCIETY

                                       CAT จับมือ PAKGON และมหาวิทยาลัย
                                       ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโครงการ
                                       นวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา
                                       ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                       กลุ่มบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CAT ร่วมกับ
                                       ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
                                       บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณชุติเดช ปริญฐิติภา
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพคกอน จ�ากัด หรือ
                                       PAKGON ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
                                       ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา
                                       เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
                                       ณ ห้องประชุม สมาคมศิษย์เก่าฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
                                       บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ                                       ศึกษาดูงาน
                                       ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                       กลุ่มบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CAT ให้การ
                                       ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangzhou Go Global
                                       Information Technology Co., Ltd ในการเข้าศึกษา
                                       ดูงานและฟังบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชม Internet Data
                                       Center ณ ห้องประชุม IDC ณ CAT Tower บางรัก
                                       กรุงเทพฯ

    CAT จับมือ PAKGON และ
    เทศบาลเมือง จังหวัดล�พูน ในโครงการ
    นวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
    คุณศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงาน
    บริการลูกค้า CAT เขตเหนือ ร่วมกับ คุณวีระชัย ภู่เพียงใจ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน และคุณประภัสร์ ภู่เจริญ
    นายกเทศมนตรีเมืองล�าพูน พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ
    ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จ�ากัด
    หรือ PAKGON ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
    ร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
    “ล�าพูน 2020” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพาน
    ท่าข้าม จังหวัดล�าพูน

    CAT แสดงความยินดี
    ครบรอบ 57 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
    กลุ่มบริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CAT ร่วมแสดง
    ความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์
    ให้กับโรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ เนื่องในวันสถาปนา
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 57 ปี โดยมี คุณเสริมสกุล
    คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ
    ณ อาคาร LED ส�านักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

    CAT MAGAZINE
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15