Page 5 - CAT MAGAZINE VOL 14 No. 43 YEAR 2016 JANUARY-MARCH
P. 5

58               เจา้ ของ

TRAVEL :        บรษิ ทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกดั (มหาชน)
ชริ าคาวาโกะ      99 ถนนแจง้ วัฒนะ เขตหลักส่ี กรงุ เทพฯ
มนตข์ ลังของหมบู่ ้าน
มรดกโลก              10210 – 0298
               โทรศพั ท:์ 0 2104 3754
52              โทรสาร: 0 2104 3100
            e-Mail: catmag@cattelecom.com
INSPIRATION :
สตีฟ จอบส์           ทีป่ รึกษา
ชวี ติ คือการแต้มจดุ
               พันเอก สรรพชยั หุวะนันทน์
                วิโรจน์ โตเจริญวาณิช
                 ธันวดี วงศธ์ ีรฤทธ์ิ
                 ขจรศักด์ิ สิงหเสนี
               กิตติพงษ์ เมฆวจิ ิตรแสง
                 สรุ พล สงวนศลิ ป์
                 หรรษา ชีวะพฤกษ์
                ชัยยุทธ สนั ทนานกุ าร

             บรรณาธกิ ารบรหิ าร

                สถาพร ทศั ประเสรฐิ

              กองบรรณาธกิ าร

                 วันทนยี ์ สนธชิ ยั
                ศิริทิพย์ พงษพ์ ันธ์
                ปัทมน สินานเุ คราะห์
               ทชั ปกร ภญิ โญวาณิชกะ
                ประภาพร แสงสงั ข์
                 ปารีรฐั ทรัพย์สาร
                พัชรนิ ี เทยี นตระกลู
                 วชริ า คันธอุลสิ
                มณฑา ชูเกียรตศิ ริ ิชัย
                บุณฑรกิ า นันทขว้าง
                 พชั รนิ จนิ ดาปทีป
                 คชภคั ตรีเพชร
                 สุริษา ถวัลยโพธิ
                 สุภาพ วาดเขยี น

                 วชิ ชุดา เอมอมิ่
                 จรณั ยา คุณธรรม

                ผจู้ ดั ทำ�

             บรษิ ทั ส่ือสามรอ้ ยหกสบิ องศา จำ� กดั
            เลขที่ 88/13 หมู่ 1 ซอยบางศรเี มือง 6/3

              ถนนบางศรเี มอื ง ต�ำบลบางกร่าง
               อ�ำเภอเมอื ง นนทบรุ ี 11000
               โทรศพั ท์: 0 2511 5159
               โทรสาร: 0 2511 5175
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10