Page 3 - CAT MAGAZINE VOL 14 No. 43 YEAR 2016 JANUARY-MARCH
P. 3

EDITOR’S TALK

   ปี 2558 ที่ผ่านมาน้ัน อาจไม่ได้เป็นปีท่ีสวยงามของเศรษฐกิจไทยเท่าใดนัก แต่ช่วงสัปดาห์สุดท้าย
   ของปกี ลบั ดคู กึ คกั ขน้ึ มาทนั ตาเหน็ ดว้ ย ‘ของขวญั ’ จากกระทรวงการคลงั ทใี่ หน้ ำ� ใบกำ� กบั ภาษเี ตม็ รปู แบบ
จากการซอื้ สนิ คา้ หรือใช้บรกิ ารมาหกั ลดหยอ่ นภาษีได้
ส�ำหรับ CAT เองในฐานะองค์กรของรัฐที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ก็ยงั คงมงุ่ มั่นในการให้บริการอย่างมีประสิทธภิ าพมาโดยตลอด เช่นเดียวกบั การน�ำเสนอเนื้อหาของ
CAT MAGAZINE เราไมไ่ ดม้ งุ่ หวงั เพยี งแคก่ ารเปน็ นติ ยสารทบี่ อกเลา่ เรอื่ งราวอนั ทนั สมยั ในโลกแหง่ เทคโนโลยี
และการส่ือสารที่เข้ามาเติมสีสันให้กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเท่าน้ัน หากแต่ต้องการเป็นเพื่อนคู่คิดน�ำเสนอ
ทศิ ทางของเทคโนโลยีและปจั จยั ประกอบอืน่ ๆ ทส่ี ามารถน�ำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ หเ้ กิดประโยชนก์ บั ท่านและองค์กร
ทีท่ า่ นบรหิ ารหรือร่วมงานอยู่
สำ� หรบั ในฉบบั ตอ้ นรบั ปวี อกนไี้ ดเ้ นน้ เนอ้ื หาทเี่ กยี่ วกบั แนวโนม้ ดา้ นเทคโนโลยี การตลาด โดยเฉพาะภยั คกุ คาม
ทางด้านไอที เพราะด้วยไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันท่ีผกู ติดกบั อุปกรณโ์ มบายอยา่ งแยกกนั ไมอ่ อก ท�ำให้ภยั คุกคาม
เหลา่ นอี้ ยู่ใกลต้ ัวเรามากกวา่ ทค่ี ิด
ดังนั้น การใช้งานสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในปัจจุบัน ผู้ใช้ก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น
แนน่ อนวา่ การเรยี นรแู้ ละยอมลงทนุ เพอื่ รกั ษาความปลอดภยั จงึ มคี วามจำ� เปน็ เพอื่ แลกกบั การใชง้ านอปุ กรณ์
ท้ังหลายได้อยา่ งอนุ่ ใจมากข้นึ เพราะความเสียหายท่ีจะตามมานัน้ ยากจะคาดเดาครับ

                       สถาพร ทัศประเสรฐิ
                       บรรณาธกิ ารบริหาร
   1   2   3   4   5   6   7   8