Page 3 - CAT Magazine
P. 3

อาวุธสำ หรับออกรบ
      ในสงครามธุรกิจ


          เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีโอกาสอ่านบทความที่มีการเปรียบเทียบองค์กร เป็นเหมือนเมือง
          แต่ละเมือง ซึ่งในปัจจุบันก�าลังอยู่ท่ามกลางศึกสงครามอันดุเดือด แม้ไม่ใช่
          สงครามที่มีการเสียเลือดเสียเนื้อหรือเสียชีวิต แต่สงครามการแข่งขัน การตลาด
      และการขายที่รุนแรงอาจส่งผลให้เมืองหลายเมืองต้องล่มสลาย หายไปจากตลาดหรือ
      เลิกกิจการ
     EDITOR’S                              เช่นเดียวกับเมืองที่ต้องมีก�าลังทหาร                                      และอาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยและ
                TALK                    ทัดเทียมกับคู่สงคราม การท�าให้องค์กร
                                      มีความพร้อมในสรรพก�าลังทุกด้านจึงเป็น
                                      สิ่งจ�าเป็น และการติดอาวุธให้กับพนักงาน
                                      ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนทหารที่ก�าลังจะไป
                                      ออกศึก จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเช่นกัน อาวุธ
                                      ส�าหรับพนักงานในที่นี้ หมายถึงอาวุธ
                                      3 ระดับคือ


                  1. อาวุธทางกาย นั่นก็คืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปการณ์ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
                   แก่พนักงานในสายตาลูกค้าด้วย
                  2. อาวุธทางปัญญา คือการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน การฝึกทักษะ ทั้งทีมงานเดิมและทีมงานใหม่
                  3. อาวุธทางใจ ถือเป็นอาวุธที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก ในที่นี้คือการบริหารที่เอาใจใส่ให้ความส�าคัญ
                   กับทีมงาน


                  ต้นปีแบบนี้ลองตรวจสอบในองค์กรของแต่ละท่าน เพื่อพร้อมรบกับสงครามธุรกิจที่รออยู่
                                            โชติกา ไพจ์ศรี
                                            บรรณาธิการบริหาร
   1   2   3   4   5   6   7   8